Statut Fundacji

Statut Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11.05.1990 roku w Państwowym Biurze notarialnym w Zakopanem przed pełniącą obowiązki notariusza mgr Joanną Pasierb (Rep. A 1912/90), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Zakopane.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać skrótu Fundacja TOPR.

§ 5.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o TOPR rozumie się przez to Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zakopanem.

§ 6.

Celem Fundacji jest:

 1. rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach,
 2. wspieranie rozwoju bazy technicznej /obiektów, wyposażenia i sprzętu/ ratownictwa tatrzańskiego,
 3. pomoc stypendialna na działalność szkoleniową dla ratowników tatrzańskich,
 4. wspieranie działalności wydawniczej ratownictwa tatrzańskiego,
 5. wspieranie inicjatyw nawiązywania kontaktów z ośrodkami ratownictwa górskiego w kraju i poza granicami, oraz innymi służbami ratowniczymi,
 6. wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska w Tatrach,
 7. wsparcie socjalne ratowników TOPR oraz członków ich najbliższej rodziny względnie osób pozostających we wspólnym pożyciu, w przypadkach wypadków bądź zachorowań ratowników TOPR,
 8. wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem górskim.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność bezpłatną:

 1. wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe modernizacji sprzętu oraz stacji centralnej i stacji terenowych TOPR,
 2. wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe szkoleń ratowników TOPR odbywających się w Polsce i za granicą,
 3. wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia ratowników TOPR,
 4. wsparcie finansowe uczestnictwa TOPR w krajowych i międzynarodowych kongresach krajowych i międzynarodowych organizacji ratowniczych,
 5. wsparcie finansowe oraz wsparcie rzeczowe przedsięwzięć TOPR mających na celu profilaktykę oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa w górach oraz ochrony środowiska naturalnego w górach.

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 350 złotych (przed denominacją 3.500.000 złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. dochodów z majątku Fundacji,
 4. odsetek bankowych,
 5. zysków kapitałowych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.

§ 11.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
 4. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
 5. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z,
 6. wydawanie książek PKD 58.11.Z,
 7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
 8. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
 9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z,
 10. działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z,
 11. działalność pośredników turystycznych PKD 79.11.B,
 12. działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z,
 13. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych PKD 79.90.A,
 14. działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 79.90.B,
 15. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
 16. pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,
 17. pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna PKD 93.29.Z.

§ 12.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków (fundatorów) , członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
 2. przekazywać majątku na rzecz członków (fundatorów), członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków (fundatorzy), członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie (fundatorzy), członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 13.

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z pięciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Krzysztof, Przemysław Wacyk, Józef Janczy, Maciej Pawlikowski, Sylweriusz Kosiński.
 4. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady oraz w razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 8 lit. a) , b) poniżej.
 6. W przypadkach zaistnienia sytuacji, o których mowa ust. 5 powyżej oraz ust. 8 lit. a) i c) poniżej, pozostali członkowie Rady jednomyślnie dokonują wyboru nowego członka Rady Fundacji. W przypadku, w którym członkostwo utraciło więcej niż 2 członków Rady Fundacji, wyłączony zostaje wymóg, o którym mowa w § 15 ust. 3.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  2. być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
  3. pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 w związku z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.

Do zadań Rady należy nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu, pozostali członkowie zarządu pełnią funkcję vice prezesów.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. zmiana statutu, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  8. występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody na dokonanie zmian statutu Fundacji, oraz występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawach połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

§ 21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. W szczególności, możliwa jest zmiana statutu, polegająca na doprecyzowaniu celów Fundacji.

§ 22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji są przeznaczone na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zarząd Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR