ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR (dalej: my), w związku ze swoją działalnością, przetwarza dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych był bezpieczny i spełniał najwyższe standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, starannie dobieramy naszych partnerów, gwarantujących należyte postępowanie z danymi osobowymi. Celem zachowania przejrzystości owego procesu, niniejszym informujemy Cię o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych, mając na uwadze zakres informacji wymagany przez art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej RODO).

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR. Dane kontaktowe Administratora: ul. J. Piłsudskiego 63a, 34-500 Zakopane, e-mail: fundacja@topr.pl. Możesz się z nami skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych.

II. Cele, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR przetwarza dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przechowuje dane osobowe w następujących okresach:

1) zawieranie, wykonywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych, zarówno wówczas, gdy korzystamy z dostaw i usług, gdy przyjmujemy darowiznę, jak i wtedy gdy sami świadczymy usługi (np. kursy i szkolenia), niezależnie od tego, czy umowa została utrwalona na piśmie czy też nie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność przetwarzania do realizacji nałożonych na nas obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeśli jesteś przedstawicielem podmiotu, który zawiera z nami umowę, Twoje dane osobowe (z reguły: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, stanowisko), otrzymane od tego podmiotu, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jaki mamy w tym, aby pozostawać w kontakcie i efektywnie prowadzić współpracę celem realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowujemy przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym rozliczyliśmy umowę.

Informujemy, że w związku z możliwością dokonania darowizny wprost ze strony internetowej, przy użyciu elektronicznej metody płatności – tpay – udostępnionej przez Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, w/w podmiot jest odrębnym administratorem danych osobowych przekazywanych przez darczyńcę w trakcie wykonywania transakcji. Krajowy Integrator Płatności S.A. udostępnia nam Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko darczyńcy, adres e-mail, kwota darowizny oraz numer transakcji i z tą chwilą stajemy się ich administratorami.  

W przypadku, gdy wykonujesz darowiznę na rzecz Fundacji poprzez wpłatę określonej kwoty na nasz rachunek bankowy, Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer Twojego rachunku bankowego oraz dane dotyczące transakcji, otrzymujemy za pośrednictwem naszego banku.

2) rozpatrzenie i zrealizowanie wniosku o udzielenie wsparcia materialnego dla osób wskazanych w statucie Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a po przyznaniu pomocy, nasz prawnie uzasadniony interes prawny w dokumentowaniu rzetelności rozliczenia wydatkowanych środków oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Dane osobowe przechowujemy przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy udzielanie pomocy, chyba że wcześniej, korzystając ze swojego uprawnienia, cofniesz swoją zgodę.

3) podziękowania naszym darczyńcom oraz osobom, które zdecydowały wnioskować o przekazanie na naszą rzecz 1 % swojego podatku dochodowego. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w utrzymaniu pozytywnej relacji z osobami, które nas wspierają i prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie w jakim dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio do Ciebie, dane osób nas wspierających (imię, nazwisko, adres) otrzymujemy od Urzędu Skarbowego albo naszego banku. Dane te przechowywać będziemy do czasu zrealizowania opisanego wyżej celu, nie dłużej niż przez jeden rok od dnia ich pozyskania, chyba że wcześniej wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania w opisanym wyżej celu.

Poniżej w punkcie V.7. informujemy Cię o prawie wyrażenia sprzeciwu wobec powyższego przetwarzania Twoich danych osobowych.

4) prowadzenia korespondencji w sprawach nas dotyczących. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym, aby móc efektywnie realizować naszą działalność i komunikować się w sprawach nas dotyczących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowujemy przez 3 lata od zakończenia korespondencji w sprawie.

5) prowadzenia fanpage na portalu Facebook. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym, aby informować o działalności TOPR i Fundacji oraz je promować, za pośrednictwem social mediów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Śledząc nasz profil, zamieszczając na nim komentarze oraz kontaktując się z nami przez komunikator Messenger udostępniasz nam swoje dane osobowe, które upubliczniłaś/-eś w swoim profilu, zamieściłaś/-eś w komentarzu lub w wiadomości prywatnej. Dane te przechowywać będziemy do czasu usunięcia ich przez Ciebie, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu albo usunięcia przez nas profilu Fundacji.

Poniżej w punkcie V.7. informujemy Cię o prawie wyrażenia sprzeciwu wobec powyższego przetwarzania Twoich danych osobowych.

III. Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe możemy przekazać:

a) podwykonawcom – podmiotom, z których pomocy korzystamy do realizacji naszych działań i z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podwykonawcy usług księgowych;

b) podmiotom, które posiadają prawo do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organom władzy publicznej);

c) innym podmiotom – administratorom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne dla zrealizowania podjętego przez nas działania, np. usługodawcy pocztowemu, firmom kurierskim, bankom.

W każdym przypadku udostępnienie danych osobowych ograniczone jest do niezbędnego zakresu oraz celu zgodnego z prowadzoną przez nas działalnością.

IV. Informacje o przekazywaniu danych poza teren EOG, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o dobrowolności/obligatoryjności podaniu danych osobowych:

1. Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości, z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.

2. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w osobowych sprawach w sposób zautomatyzowany w tym na podstawie profilowania.

3. Podanie danych osobowych celem zawarcia umowy, złożenia wniosku o wsparcie, śledzenia fanpage’a Fundacji i prowadzenia z nami korespondencji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych najprawdopodobniej uniemożliwi realizację zakładanego przez Ciebie celu.

V. Przysługujące Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci wobec nas następujące żądania:

1) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

Posiadasz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak – posiadasz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

 • o celach przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane ujawniliśmy lub ujawnimy;

 • w miarę możliwości – planowany okres przechowywania danych osobowych;

 • informacji o Twoich prawach wobec przetwarzania oraz o prawie skargi do organu nadzorczego;

 • informacji o źródle pochodzenia danych;

 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Ponadto posiadasz prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, pod warunkiem jednakże, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

3) prawo do sprostowania danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

 • jeśli cofnąłeś wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych;

 • jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 • jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego;

 • jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

 • jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo zgłoszonego żądania, nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • do wywiązania się z nałożonego na nas prawnego obowiązku lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;

 • dla celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na warunkach RODO, jeśli usunięcia danych osobowych miałoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.;

 • dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przysługuje Ci także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu danych, a w zamian żądać ograniczenia przetwarzania;

 • my nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, jednak są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo realizacji zadania publicznego, do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, zaś dalsze przetwarzanie możliwe będzie tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

6) prawo do przenoszenia danych

W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody albo w celu wykonania umowy, w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Ponadto masz prawo żądać przesłania tych danych osobowe innemu administratorowi

7) prawo do sprzeciwu

W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo w celu realizacji zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych do tych celów. W pozostałych przypadkach, możemy Twoje dane przetwarzać tylko wówczas, gdy wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza postanowienia RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-196 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

PLIKI COOKIE

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody przez kliknięcie pola „Akceptuję”.

Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce.
W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.